khong kich hoat Acc #64 - Shop Liên Minh
mua acc976

200,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 429

Vàng: 66,000

Bảng ngọc: 2

Vàng

khong kich hoat Acc #67 - Shop Liên Minh
mua acc976

200,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 423

Vàng: 50,000

Bảng ngọc: 2

Vàng

khong kich hoat Acc #51 - Shop Liên Minh
mua acc976

170,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 192

Vàng: 30,000

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #46 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 233

Vàng: 5,000

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #47 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 271

Vàng: 10,000

Bảng ngọc: 2

Vàng

khong kich hoat Acc #48 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 203

Vàng: 19,000

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #49 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 280

Vàng: 25,000

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #50 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 260

Vàng: 12,000

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #52 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 146

Trang phục: 193

Vàng: 6,000

Bảng ngọc: 2

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #61 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 260

Vàng: 23,000

Bảng ngọc: 2

Bạc

khong kich hoat Acc #62 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 207

Vàng: 5,000

Bảng ngọc: 2

Bạc

khong kich hoat Acc #63 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 373

Vàng: 15,000

Bảng ngọc: 2

Vàng

khong kich hoat Acc #65 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 317

Vàng: 11,000

Bảng ngọc: 2

Vàng

khong kich hoat Acc #66 - Shop Liên Minh
mua acc976

150,000đ

Tướng: 148

Trang phục: 360

Vàng: 23,000

Bảng ngọc: 2

Vàng